28,15,0,50,1
600,600,60,1,2000,1000,25,2000
100,320,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Partnerconstruct
Ga naar website
Bakkerij Verhofstadt
Ga naar website
Van Cauteren Metallics
Ga naar website
De Lentdecker
Ga naar website
Pascal Smekens
Ga naar website
Fietsen Rudy De Geest
Ga naar website
KBC Certus
Ga naar website

Privacy- & Cookieverklaring TC Scheldedreef

Privacy- & Cookieverklaring TC Scheldedreef

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VZW TC Scheldedreef), met zetel te 9200 Dendermonde, Scheldedreef 28A (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “TCS”).

Zoals u hieronder kan lezen, respecteert TCS uw privacy op maximale wijze. Doordat TCS quasi enkel gebruikt wordt door de zeer afgelijnde community van leden van onze club om de berichten van onze tennisschool en sportclub te volgen, hoeven we immers geen extra data te verzamelen of te verkopen om adverteerders toe te laten gericht te adverteren. En daardoor kunnen we in tegenstelling tot anderen met een minimaal gebruik van cookies en een minimaal gebruik van persoonlijke gegevens, en dus zonder de data van de organisaties of de gebruikers te verkopen, toch het TCS data verkeer gratis houden voor alle leden en verwanten van leden.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens bij uw inschrijving, lidmaatschap of op de website zelf, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking ervan zelf.

Artikel 1 – Algemeen

TCS leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

TCS stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is TCS. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2  – Persoonsgegevens en gegevens mbt organisatiecommunicatie

2.1. TCS houdt enkel persoonsgegevens bij die strikt noodzakzelijk zijn voor de goede werking van TCS, zoals ondermeer uw IP-adres, uw surfgedrag op het TCS platform, uw voor- en achternaam, uw rol op TCS, uw wachtwoord in ons kassasysteem, uw e-mailadres en andere relevante data. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden (tenzij u TCS daarvoor de expliciete toestemming gaf) en zijn enkel voor intern gebruik.

2.2. TCS kan uw gegevens (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren vergaren:

  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens uw inschrijving, gebruik van ons Facebook profiel of gebruik van de Website;
  3. door, in opvolging van contacten die u met TCS via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen.

    2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

TCS zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van TCS om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 
  • het u tonen van gesponsorde boodschappen en reclame-advertenties met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • het adequaat beantwoorden van uw vragen met betrekking tot deze site of voor het aanbieden van dienstverlening rond de site kan, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd aan de organisatie; en/of
  • de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 9 van deze Privacy Policy.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Geen gebruik buiten TCS:

De persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden door TCS voor andere communicatie dan deze op het TCS platform zelf of communcatie die rechtstreeks verband houdt met de werking van TCS en worden niet gedeeld met andere partijen.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van TCS, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien TCS failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van TCS geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

TCS zal steeds al het mogelijke doen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat TCS uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
TCS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat TCS uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. TCS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat TCS van Uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan TCS  en u kan deze ten allen tijde ook zelf verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar TC Scheldedreef, Scheldedreef 28A, 9200 Dendermonde, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart (voor-en achterzijde).

5.6. Meer info:

Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. TCS heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan TCS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 9 – Cookies

De website van TCS maakt geen gebruik van cookies.

Please publish modules in offcanvas position.